Õppe- ja kasvatustegevus


Tammiste Lasteaed-Algkoolile on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 31.08.2021 välja antud 

õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks Koolitusluba nr 9.5-8/21/20.

Õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutused käitumises, teadmistes, hoiakutes ning nendevahelistes seostes.

Tammiste Lasteaia õppekava alusel on õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk - lapse mitmekülgne ja järjepidev arendamine kodu ja lasteaia koostöös. 

Üldeesmärgist lähtuvalt on õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

1) pakkuda lapsele turvatunnet ja eduelamusi;

2) toetada lapse loomulikku huvi ümbritseva  keskkonna vastu;

3) aidata kaasa tervikliku ja positiivse minapildi kujunemisele;

4) kujundada kehalise aktiivsuse ja tervislike eluviiside harjumust;

5) õpetada ja julgustada väljendama oma tundeid ja mõtteid ning käituma eetiliselt;

6) kujundada eakohaseid tööharjumusi;

7) arendada mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskuseid;

8) soodustada lapse kasvamist algatus-, valiku- ja vastutusvõimeliseks kodanikuks;

9) võimaldada viibimist värskes õhus igal aastaajal ja võtta osa mitmekesistest õuesõppe       tegevustest.

Laste igakülgsel arendamisel kasutatakse põhimõtet kergemalt raskemale, lihtsamalt keerulisemale, lähemalt kaugemale. Lasteaia pedagoogid korraldavad õppekava alusel õppe- ja kasvatusprotsessi, mis toimub:

MÄNGU KAUDU - mäng on koolieelses eas lapse põhitegevus, mis vastab tema vajadustele ja toetab isiksuse terviklikku arengut.

TURVALISELT - lasteaed on turvaline koht koosmängimiseks, uute teadmiste saamiseks, eneseväljendamiseks, tunnustuse saavutamiseks, samuti turvaline koht vigade tegemiseks ja vigadest õppimiseks.

LÕIMITULT - õppe- ja kasvatusprotsess on rajatud erinevate valdkondade teadmisi ühendavatele tegevustele, mis seostatakse nädalateemade abil. 

LAPSEKESKSELT – laps on aktiivne tegutseja, õpetaja on õppimise suunaja ning arengut toetava keskkonna looja. 

LAPSE INDIVIDUAALSUST ARVESTADES - iga laps on erinev, erinedes nii oma omaduste, võimete kui ka arengutempo poolest. Õpetajad arvestavad laste individuaalsete võimetega ja ealiste iseärasustega. 

PAINDLIKULT - õppe- ja kasvatusprotsessi kavandab õpetaja lähtudes lapse arengust, samuti lapsevanema soovidest ja lasteasutuse võimalustest. Õpetaja teeb valiku metoodiliste lahenduste ja tegevuste sisu osas.

KOOSTÖÖS LAPSEVANEMATEGA - perekond kannab peamist vastutust lapse kasvatamise, hoolitsuse ja arengu eest. Õpetajad austavad perekonna kasvatuspõhimõtteid ja teevad lastevanematega lapse arengu soodustamiseks koostööd, mis toetub vastastikusele usaldusele ja lugupidamisele ning avatud dialoogile.

TERVISLIKE ELUVIISIDE HARJUMUSI KUJUNDADES - õpetaja loob lastele töö-, õppimise- ja mängukeskkonna, mis on tervist hoidev ja edendav, kus lapsed saavad teadmisi tervisest (füüsiline, vaimne, emotsionaalne, sotsiaalne) ning arenevad eluks vajalikud toimetulekuoskused.

LAPSE KEHALIST AKTIIVSUST TOETADES – lastele on loodud võimalused mitmekülgseks kehaliseks arenguks ja valikute tegemiseks. 

LAPSE LOOVUST TOETADES – lastele on loodud võimalused valikuid teha, ise otsustada, et areneks oskus lahendada probleeme, saavutada soovitud tulemusi, genereerida ideid igapäevategevustes. 

Looduskeskkonna tundmaõppimiseks on lastel võimalus vahetult loodust kogeda Tammiste Lasteaia looduse õpperajal ja Tammiste metsarajal. Õuesõppe ja loodusega vahetu kontakti toetamiseks on õuealale projekteeritud rühmadele tegevuste läbiviimiseks õuesõppe varjualused, koostöös vanematega loodud meeli arendavad keskused ja soetatud õuesõppeks vajalikud vahendid.

Terviseedendust toetavad tegevused planeeritakse Tammiste Lasteaia Tervise tegevuskavas, rühmade tegevuskavades. Samuti pööratakse tervist edendavatele tegevustele suuremat tähelepanu erinevate ettevõtmiste kaudu.

Tammiste Lasteaed-Algkoolile on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 31.08.2021 välja antud 

õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks Koolitusluba nr 9.5-8/21/20.

Õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutused käitumises, teadmistes, hoiakutes ning nendevahelistes seostes.

Tammiste Lasteaia õppekava alusel on õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk - lapse mitmekülgne ja järjepidev arendamine kodu ja lasteaia koostöös. 

Üldeesmärgist lähtuvalt on õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

1) pakkuda lapsele turvatunnet ja eduelamusi;

2) toetada lapse loomulikku huvi ümbritseva  keskkonna vastu;

3) aidata kaasa tervikliku ja positiivse minapildi kujunemisele;

4) kujundada kehalise aktiivsuse ja tervislike eluviiside harjumust;

5) õpetada ja julgustada väljendama oma tundeid ja mõtteid ning käituma eetiliselt;

6) kujundada eakohaseid tööharjumusi;

7) arendada mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskuseid;

8) soodustada lapse kasvamist algatus-, valiku- ja vastutusvõimeliseks kodanikuks;

9) võimaldada viibimist värskes õhus igal aastaajal ja võtta osa mitmekesistest õuesõppe       tegevustest.

Laste igakülgsel arendamisel kasutatakse põhimõtet kergemalt raskemale, lihtsamalt keerulisemale, lähemalt kaugemale. Lasteaia pedagoogid korraldavad õppekava alusel õppe- ja kasvatusprotsessi, mis toimub:

MÄNGU KAUDU - mäng on koolieelses eas lapse põhitegevus, mis vastab tema vajadustele ja toetab isiksuse terviklikku arengut.

TURVALISELT - lasteaed on turvaline koht koosmängimiseks, uute teadmiste saamiseks, eneseväljendamiseks, tunnustuse saavutamiseks, samuti turvaline koht vigade tegemiseks ja vigadest õppimiseks.

LÕIMITULT - õppe- ja kasvatusprotsess on rajatud erinevate valdkondade teadmisi ühendavatele tegevustele, mis seostatakse nädalateemade abil. 

LAPSEKESKSELT – laps on aktiivne tegutseja, õpetaja on õppimise suunaja ning arengut toetava keskkonna looja. 

LAPSE INDIVIDUAALSUST ARVESTADES - iga laps on erinev, erinedes nii oma omaduste, võimete kui ka arengutempo poolest. Õpetajad arvestavad laste individuaalsete võimetega ja ealiste iseärasustega. 

PAINDLIKULT - õppe- ja kasvatusprotsessi kavandab õpetaja lähtudes lapse arengust, samuti lapsevanema soovidest ja lasteasutuse võimalustest. Õpetaja teeb valiku metoodiliste lahenduste ja tegevuste sisu osas.

KOOSTÖÖS LAPSEVANEMATEGA - perekond kannab peamist vastutust lapse kasvatamise, hoolitsuse ja arengu eest. Õpetajad austavad perekonna kasvatuspõhimõtteid ja teevad lastevanematega lapse arengu soodustamiseks koostööd, mis toetub vastastikusele usaldusele ja lugupidamisele ning avatud dialoogile.

TERVISLIKE ELUVIISIDE HARJUMUSI KUJUNDADES - õpetaja loob lastele töö-, õppimise- ja mängukeskkonna, mis on tervist hoidev ja edendav, kus lapsed saavad teadmisi tervisest (füüsiline, vaimne, emotsionaalne, sotsiaalne) ning arenevad eluks vajalikud toimetulekuoskused.

LAPSE KEHALIST AKTIIVSUST TOETADES – lastele on loodud võimalused mitmekülgseks kehaliseks arenguks ja valikute tegemiseks. 

LAPSE LOOVUST TOETADES – lastele on loodud võimalused valikuid teha, ise otsustada, et areneks oskus lahendada probleeme, saavutada soovitud tulemusi, genereerida ideid igapäevategevustes. 

Looduskeskkonna tundmaõppimiseks on lastel võimalus vahetult loodust kogeda Tammiste Lasteaia looduse õpperajal ja Tammiste metsarajal. Õuesõppe ja loodusega vahetu kontakti toetamiseks on õuealale projekteeritud rühmadele tegevuste läbiviimiseks õuesõppe varjualused, koostöös vanematega loodud meeli arendavad keskused ja soetatud õuesõppeks vajalikud vahendid.

Terviseedendust toetavad tegevused planeeritakse Tammiste Lasteaia Tervise tegevuskavas, rühmade tegevuskavades. Samuti pööratakse tervist edendavatele tegevustele suuremat tähelepanu erinevate ettevõtmiste kaudu.