Meist

Projektid


Siit leiad projekte, milles on erinevate rühmade lapsed aastate jooksul osalenud, ning ka hetkel käimasolevad projektid.


Siit leiad projekte, milles on erinevate rühmade lapsed aastate jooksul osalenud, ning ka hetkel käimasolevad projektid.

Lõppenud projektid

TERVIST EDENDAV LASTEAED

Tammiste Lasteaed kuulub alates 2012. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku, mis koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud lasteaedadest, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest ning on nõus ellu viima TEL missiooni.

Tervist Edendav Lasteaed arvestab oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut koolieelses eas. Kogu Tammiste lasteaia personal loob eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist.

Riiklikud tegevused terviseedenduses leiate:

www.terviseinfo.ee

www.tai.ee

www.toitumine.ee

 

KIUSAMISEST VABA LASTEAED

Alates 2007. aastast juhib organisatsioon Red Barnet lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi "Kiusamisest vabaks", milles keskendutakse 3-8aastastele lastele. Tegemist on Taani metoodikal põhineva projektiga, mida Eestis veab MTÜ Lastekaitse Liit.

Tammiste Lasteaed liitus projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed" 2013. aastal. Projekti eesmärgiks on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes peaks lastel olema pagas, mille abil saada hakkama erinevate sotsiaalsete suhetega koolis.

Täiendav info "Kiusamisest vaba lasteaed" projekti kohta:

http://kiusamisestvabaks.ee/

 

TAMMISTE LASTEAED SAI OMA LIIKLUSVÄLJAKU

Tammiste Lasteaias avati 2. oktoobril 2013 pidulikult uus liiklusväljak. Liiklusväljak valmis tänu koostööpartneritele AS Teede REV-2 Pärnu hooldeprojekti juhile Andres Kogerile ja OÜ Citymark projektijuhile Tarmo Sälikule.

Liiklusväljak koosneb märgistatud sõidu-, jalg- ja ülekäiguradadest; ringteest; parklast; vigursõidu väljakust ja liiklust reguleerivad liiklusmärgid.

Liiklusväljaku avamine on kajastatud:

http://www.parnupostimees.ee/2328878/lasteaed-sai-uue-liiklusvaljaku

http://www.sauga.ee/uploads/media/oktoober_2013.pdf

 

TAMMISTE LASTEAIA LOODUSE ÕPPERADA

Sa Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastas 2013a projekti „Tammiste Lasteaia looduse õpperada“. Tööde teostamise aeg oli veebruar 2013 – september 2013 ja projekt kvalifitseerus maakonna keskkonnateadlikkuse programmi alla. Projekti eesmärgiks oli koostada õpperada, mille vaatluspunkte läbides saavad lapsed jälgida aastaaegade vaheldumist, looduses valitsevaid seaduspärasusi ja seoseid ning  õppida loodushoidu.
Õpperaja rajamise käigus istutati lasteaia hoovialale Eestimaa loodusele iseloomulikud puud, mille juurde paigutati puid iseloomustavad infotahvlid (kokku 20 tk). Valmis puidust istumispakkudega õuesõppe klass ja puude teemaline kellamäng. Samuti sai iga rühm puidust aedviljakasti, kuhu kevadel istutada ja külvata meelepäraseid taimi. Õppetegevuste sisukamaks muutmiseks ja omandatu kontrollimiseks koostati erinevatele vanuseastmetele töölehed ning kogumik puude juurde sobivate luuletuste ja mängudega. Värava juures asuval stendil on projekti käigus valminud looduse õpperaja kaart.
Õpperada avati mänguhommikuga 3. septembril 2013. Mänguhommikut juhtisid jänes ja karu, kes peale lõbusat etendust  suunasid lapsed rajal olevatesse punktidesse ülesandeid täitma. Iga rühm sai paberkandjal õpperaja kaardi, et oleks lihtsam orienteeruda.

Õpperaja avamine on kajastatud:

http://www.parnupostimees.ee/1372240/tammiste-lasteaias-valmis-ponev-ouesopperada

http://www.sauga.ee/uploads/media/september_2013.pdf

 

 

 

TAMMISTE LASTEAIA LASTE ÕPPEPROGRAMMID LOODUSES

Tammiste lasteaia lapsed osalesid 2016/17. õppeaastal järgmistes õppeprogrammides:

Kuusekäbi nupsude rühm  - õppeprogramm "Raba kui elukeskkond"

Õppeprogramm viidi läbi OÜ Aasavili poolt Tolkuse rabas. Lastele tutvustati raba kui elukeskkonda. Vaadeldi rabataimi, räägiti rabas elavatest loomadest, raba ja turba tähtsusest inimestele.

Urvakeste rühm - õppeprogramm „Kes elab metsa sees?“

Õppeprogramm viidi läbi OÜ Aasavili poolt Soomaa Rahvuspargis. Õppeprogrammi raames räägiti lastele Eesti metsades elavatest loomadest, lindudest ning selgroogsetest. Koos lastega püüti leida seoseid erinevate liikide vahel, õpiti nägema looduses valitsevaid seoseid ja märkama loomade tegutsemisjälgi. Tutvustati looduses liikumise põhimõtteid.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnateadlikkuse programmi kaudu.

 

PARIMATE PRAKTIKATE JAGAMISE õpiüritus Tammiste ja Jänesselja lasteaedade koostöös

Projekti rahastas Euroopa Liidu Sotsiaalfond summas 2080,80.

Õpiüritus toimus 25. märtsil 2017, mille raames jagasid Tammiste ja Jänesselja lasteaedade pedagoogid kogemusi, arutlesid kaasava hariduse teemadel ning omandasid metoodikaid, mis loovad võimaluse õppida kolleegide kogemusest.

Projekti eesmärgid:

Ø  töötajate teadmised ja oskused on täienenud parimate praktikate jagamise kaudu;

Ø  kaasava hariduse parimaks rakendamiseks on loodud toimiv koostöövõrgustik;

Ø  kohaliku kogukonna teadlikkuse suurendamiseks on avaldatud teemakohane artikkel Sauga Sõnumites ja Pärnu Postimehes või Õpetajate Lehes.

Sihtrühm: Tammiste Lasteaia ja Jänesselja Lasteaia õpetajad, tugispetsialistid, õppealajuhatajad ja direktorid.  

Projekti jätkusuutlikkuse tagamiseks planeeritakse õpiüritusel loodud koostöövõrgustike tööd rakendada järjepidevalt. 

Seatud eesmärkidest lähtuvalt loob projekt võimaluse saada kokku lasteaiameeskondadel, et vahetada kogemusi, omandada uusi teadmisi ja oskusi kaasava hariduse rakendamisel ning viia kohaliku kogukonnani hariduselu olulised suunad.

Õpitava kovisiooni meetodi rakendamine võimaldab edaspidi saada tuge ja teha koostööd erinevates koostöövõrgustikes (üksteiselt õppimine, kogemuste vahetamine).  

Projekti juht: Eda Tenson, Tammiste Lasteaia direktoti kohusetäitja ja õppealajuhataja.

Õpiüritust koordineerija: Taimi Elenurm, lektori CV on kättesaadav Eesti Teadusinfosüsteemis

Avaldatud artiklid

 "Lasteaiaõpetajad jagasid häid praktikaid ja kaardistasid murekohti". Sauga Sõnumid, lk 3.

"Tammiste ja Jänesselja lasteaia õpetajad jagasid kogemusi ja arutasid kaasava hariduse kitsaskohti". Õpetajate Leht. 

TAMMISTE LASTEAIA LASTE ÕPPEPROGRAMMID LOODUSES

Tammiste lasteaia lapsed osalesid 2017/18. õppeaastal järgmistes õppeprogrammides:

Kuusekäbi nupsude rühm  - õppeprogramm "Öökulliretk"

Õppeprogramm viidi läbi Tallinna Loomaaia Kullimäel. Õppekäigul vaadeldi erinevaid kakulisi linde ja õpiti tundma nende eluviise. Praktilise tööna vaatlesid lapsed luubiga kakuliste sulgi ja uurisid kakkude tiibade siruulatust.

Männikäbi põnnide rühm  - õppeprogramm "Raba kui elukeskkond"

Õppeprogramm viidi läbi OÜ Aasavili poolt Tolkuse rabas. Lastele tutvustati raba kui elukeskkonda. Vaadeldi rabataimi, räägiti rabas elavatest loomadest, raba ja turba tähtsusest inimestele.

Kastaninublude rühm - õppeprogramm „Kes elab metsa sees?“

Õppeprogramm viidi läbi OÜ Aasavili poolt Tammiste metsarajal. Õppeprogrammi raames räägiti lastele Eesti metsades elavatest loomadest, lindudest ning selgroogsetest. Koos lastega püüti leida seoseid erinevate liikide vahel, õpiti nägema looduses valitsevaid seoseid ja märkama loomade tegutsemisjälgi. Tutvustati looduses liikumise põhimõtteid.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnateadlikkuse programmi kaudu.

 

EV 100 "IGAL LAPSEL OMA PlLL"

2018. aastal võttis Tammiste lasteaed muusikaõpetaja Marge Lumisalu eestvedamisel osa üleriigilisest projektist „Igal lapsel oma pill”. Selle abil sai lasteaed soetada kaks ksülofoni – madalakõlalise bassksülofoni ning veidi väiksema altksülofoni. Kvaliteetsed pillid on tänaseks rõõmustanud lapsi nii muusikatundides kui ka laulu- ja pilliringis. Esimese avaliku esinemise tegid Tammiste lasteaia lapsed projekti abil saadud pillidega 10. detsembril toimunud jõululaadal.  Samuti on pille plaanis kasutada ühe rühma jõulukavas.

Oleme õnnelikud ja tänulikud, et meie esitatud taotlus sai positiivse vastuse, tänu millele osutus võimalikuks soetada lasteaiale need kaunikõlalised, kuid hinnalt üsna kallid pillid.

 

"SUHKUR - SÕBER VÕI VAENLANE VOL 3"

Tammiste lasteaed osales Pärnumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervisekomisjoni poolt 2018. aasta novembris väljakuulutatud projektivoorus "Suhkur - sõber või vaenlane vol 3". 

Projekti tegevuste elluviimiseks maksis Pärnumaa Omavalitsuste Liit toetust 495 €, projekti kogumaksumus oli 550 €.

Projekti raames toimusid jaanuarikuu kolmandal nädalal (14.01-18.01.2019) järgnevad tegevused:

1) lastega viidi läbi tervisliku magustoidu valmistamise õpitoad, kus lapsed said ise valmistada smuutit värsketest puu- ja köögiviljadest (toetuse eest soetati blendrid ja smuuti tegemiseks vajalik materjal).

2) liikumisõpetaja eestvedamisel toimusid lastele hommikvõimlemised saalis ja spordipäevad õues;

3) lastevanematele pakuti võimalust süüa koos lapsega rühmas hommikuputru marjade ja seemnetega;

4) täiskasvanutele toimus K, 16. jaanuaril 2019 koolitus teemal „Kuidas toetada lapse tervist?“. Koolitaja Kadri Janson andis ülevaate suhkrurikaste söökide ja jookide mõjust tervisele, tutvustas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) laste rasvumise seire uuringu tulemusi ning juhendas, kuidas teha tervislikke valikuid (koolitus toimus toetuse rahastusel). Vaata abistavat materjali siin;

5) koostöös lastevanematega korraldati rühmades näitused „Suhkur meie toidus“, kus eelmisel aastal kogutud toiduainetele toodi tervislikumad alternatiivid (väiksema suhkrusisaldusega toote pakend koos sisaldava suhkrukogusega).

Oleme siiralt tänulikud saadud toetuse eest, mis andis võimaluse toetada nii laste kui täiskasvanute terviseteadlikkust!

 

TAMMISTE LASTEAIA LASTE ÕPPEPROGRAMMID LOODUSES

Urvakeste rühma lapsed osalesid 2020/21. õppeaastal kolmes MTÜ Aasavili poolt korraldatud õppeprogrammis "Kodumetsa elanikud", "Mets seljakotis" ja "Tarkusi matkamisest".

Õppeprogrammid viidi läbi Tammiste ja Valgeranna matkaradadel, kus õppeprogrammide raames said lapsed teadmisi Eesti metsades elavatest loomadest, looduses valitsevatest seostest ja looduses liikumise põhimõtetest.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnateadlikkuse programmi kaudu.